Thank you for your patience while we retrieve your images.

HOUSTON, TXAFTER IKE, GALVESTON, TXHOUSTON, TXHOUSTON, TXSUSPENSION BRIDGE, DALLAS, TXLOOKING UP, HOUSTON, TXGALVESTON SEA WALL, TXMAKING FRIENDS, DALLAS, TXTHE TRAVELING MAN, DALLAS, TXTHE TRAVELLING MAN, DALLAS, TXDOWNTOWN HOUSTON, TXMAKING SENSE OF IT ALL, HOUSTON, TXDALLAS, TXDALLAS, TXHOUSTON, TXHOUSTON, TXHOUSTON, TXAUSTIN, TXSUPER SIGN, DALLAS, TXTHE TRAVELING MAN (FILM), DALLAS, TX